Currency AZN
Qiymətləndirm ə xidmətləri order in Baku
Order Qiymətləndirm ə xidmətləri
Qiymətləndirm ə xidmətləri

Qiymətləndirm ə xidmətləri

Reconfirm the price with seller
Azerbaijan, Baku
(View map)
+994 
Display phones
Description
Əmlak girovu il ə bağl ı bank kreditinin alınmas ı, əmlakın s ığ ortalanmas ı, müsabiqələrin, hərracların, sat ış ların keçirilməsi, alq -satq ı v ə mübadil ə aparılmas ı, əmlak vergisinin hesablanmas ı, müassisənin nizamnam ə kapitalına əmlak şə klind ə pay qoyulmas ı, investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi, əmlakın etibarl ı idarəetməy ə verilməsi, zərərin ödənilməsi, l əğ vetmənin olmas ı, özəll əş dirm ə aparılmas ı v ə s. hallarda əmlakın dəyərinin qiymətləndirilməsin ə ehtiyac yarana bilər.

Qiymətləndirm ə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının hüquqi v ə fiziki şə xslərinin öz əmlakın ı qiymətləndirmək hüququ vardır v ə bu qiymətləndirmənin nəticələri mühasibat v ə statistika uçotu v ə hesabatlarında düzəlişlər etmək üçün istifad ə oluna bilər.

"V&B Conaulting" MMC öz əmlaklarının qiymətləndirilməsind ə maraql ı olan fiziki v ə hüquqi şə xslər ə Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktların ı v ə obyektiv qiymətləndirm ə üçün zəmin yaradan Beynəlxalq v ə Avropa standartların ı v ə prinsiplərini əld ə rəhbar tutaraq aşa ğı da sadalanan qiymətləndirm ə xidmətlərini təklif edir:

  • Torpaq v ə ehtiyatların qiymətləndirilməsi
  • Ma şı n v ə avadanlıqların qiymətləndirilməsi
  • Nəqliyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi
  • Tamamlanmam ış tikililərin qiymətləndirilməsi
  • Debitor borclarının qiymətləndirilməsi
  • Mal-material ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi
  • İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi
  • Müəssisənin v ə onun əmlakının fəaliyyət v ə müflisl əş m ə zaman ı qiymətləndirilməsi
  • Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi
  • Digər da şı nan v ə da şı nmaz əmlakın qiymətləndirilməsi
Contact the seller
Qiymətləndirm ə xidmətləri
Qiymətləndirm ə xidmətləri
for
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
Obligatory field is not filled
The field is wrongly filled
The field is wrongly filled
Compare0
ClearSelected items: 0