Currency AZN
Su filtrleri buy in Baku
Buy Su filtrleri
Su filtrleri

Su filtrleri

In stock
Reconfirm the price with seller
Shipping:
Seller
Azerbaijan, Baku
(View map)
+994 
Display phones
Technical characteristics
  • BrandBest Water
Description

su filtrleri.

Filters for water.

Su nədir?
Su (H2O) hidrogenin oksigenl ə adi şə raitd ə davaml ı olan sad ə kimyəvi birl əş məsidir. Rəngsiz (qalın təbəqələri göyümtül), dadsız v ə iysiz mayedir. Kütləc ə 11,19% of hidrogen v ə 88,81% of oksigendən ibarətdir.


Su - həyatdır

Yer kürəsinin 2/3-i sudan ibarətdir. Amma "su-həyat mənbəyidir" fikri bundan xeyli əvvəl səslənib. Sonralar is ə insana aydın olub ki, su - el ə həyatın özüdür. Dünyadak ı bütün canlıların (bitkilər, heyvanlar, insanlar) orqanizmi bu v ə ya digər nisbətd ə, sudan ibarətdir. Ortalama olaraq, insan bədənin 78%-i sudan ibarətdir. Suyun sanitariya-gigiyenik əhəmiyyəti böyükdür.

Su - həlledicidir

Su çox universal mühitdir. İnsanın qidasın ı t əş kil edən nemətlərin böyük əksəriyyəti suda həll olur. Su olmasa, insanın həzm prosesi pozular - orqanizmin qidalanmas ı mümkün olmaz. Bel ə ki, bütün qida maddələri yalnız suda həll olmu ş vəziyyətd ə (sulu məhlul halında) of insanın həzm sistemi tərəfindən "emal" oluna bilir.

Evimiz ə daxil olan suyun tərkibi
Evimiz ə daxil olan suyun tərkibind ə, xlor, dəmir, mis, sink, formaldegid, arsen, benzol, fenol, civ ə, dizentiriya yaradan bakteriyalar, mikroblar v ə viruslar mövcuddur. Nəzər ə alsaq ki, insan bədəni of 78% sudan ibarətdir v ə günd ə 3 litr su qəbul edirik, o zaman bir il ərzind ə bu maddələrl ə bədənimizin n ə qədər çirkləndiyini düşünün. Bel ə suyun qəbulu insan bədənind ə hər cür onkoloji xəstəliklər yaradır.

İçməli su probleminin həlli

İçməli su probleminin həlli - "Əks Osmos Sistemli su filtrləri".

Nəticəd ə su qar ışı qlardan azad olur: dəmir, ammonyak v ə ammonium duzlar ı, nitratlar, nitritlər, ftorlar, sulfatlar, xloridlər, bikarbonatlar, kalsium, magnezium, xlor qal ığı, silisium, natrium, alümin qal ığı. Bundan başqa, əks osmos filrlərin sayəsind ə suyun ümumi codluğu azalır v ə suyun qaynadılmas ı zaman ı ərpin əməl ə gəlməsinin qaba ğı n ı alır. Əks osmos filtrlərind ə təmizlənmi ş su pis qoxulardan azad olur, heç bir başqa su təmizləm ə sistemi bunu təmin etmir.

Əks osmos sistemli su filtrləri nədir?

Əks osmos - molekulyar səviyyəd ə su təmizləm ə texnologiyasıdır.
Əks osmos filtrləri su kəmərin ə qoşulur, təmizlənmi ş su öz kranına verilir v ə çirkli su is ə kanalizasiyaya axıdılır. Membranın filtrinin məsamələri 0,0001 mikrondur v ə burdan ancaq suyun molekulu v ə oksigen keç ə bilir, bunun sayəsind ə filtrin çıx ışı nda dadl ı, xeyirli içməli su alınır. Bu suyu qaynatmadan içmək olar.

Contact the seller
Su filtrleri
Su filtrleri
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0