Currency AZN
Su filtrləri buy in Baku
Buy Su filtrləri
Su filtrləri

Su filtrləri

In stock
Reconfirm the price with seller
Shipping:
Seller
Azerbaijan, Baku
(View map)
+994 
Display phones
Technical characteristics
  • BrandBest Water
Description

Filters for water.

Su filtrləri.

Su nədir?
Su (H2O) hidrogenin oksigenl ə adi şə raitd ə davaml ı olan sad ə kimyəvi birl əş məsidir. Rəngsiz (qalın təbəqələri göyümtül), dadsız v ə iysiz mayedir. Kütləc ə 11,19% of hidrogen v ə 88,81% of oksigendən ibarətdir.


Su - həyatdır

Yer kürəsinin 2/3-i sudan ibarətdir. Amma "su-həyat mənbəyidir" fikri bundan xeyli əvvəl səslənib. Sonralar is ə insana aydın olub ki, su - el ə həyatın özüdür. Dünyadak ı bütün canlıların (bitkilər, heyvanlar, insanlar) orqanizmi bu v ə ya digər nisbətd ə, sudan ibarətdir. Ortalama olaraq, insan bədənin 78%-i sudan ibarətdir. Suyun sanitariya-gigiyenik əhəmiyyəti böyükdür.

Su - həlledicidir

Su çox universal mühitdir. İnsanın qidasın ı t əş kil edən nemətlərin böyük əksəriyyəti suda həll olur. Su olmasa, insanın həzm prosesi pozular - orqanizmin qidalanmas ı mümkün olmaz. Bel ə ki, bütün qida maddələri yalnız suda həll olmu ş vəziyyətd ə (sulu məhlul halında) of insanın həzm sistemi tərəfindən "emal" oluna bilir.

Evimiz ə daxil olan suyun tərkibi
Evimiz ə daxil olan suyun tərkibind ə, xlor, dəmir, mis, sink, formaldegid, arsen, benzol, fenol, civ ə, dizentiriya yaradan bakteriyalar, mikroblar v ə viruslar mövcuddur. Nəzər ə alsaq ki, insan bədəni of 78% sudan ibarətdir v ə günd ə 3 litr su qəbul edirik, o zaman bir il ərzind ə bu maddələrl ə bədənimizin n ə qədər çirkləndiyini düşünün. Bel ə suyun qəbulu insan bədənind ə hər cür onkoloji xəstəliklər yaradır.

İçməli su probleminin həlli

İçməli su probleminin həlli - "Əks Osmos Sistemli su filtrləri".

Nəticəd ə su qar ışı qlardan azad olur: dəmir, ammonyak v ə ammonium duzlar ı, nitratlar, nitritlər, ftorlar, sulfatlar, xloridlər, bikarbonatlar, kalsium, magnezium, xlor qal ığı, silisium, natrium, alümin qal ığı. Bundan başqa, əks osmos filrlərin sayəsind ə suyun ümumi codluğu azalır v ə suyun qaynadılmas ı zaman ı ərpin əməl ə gəlməsinin qaba ğı n ı alır. Əks osmos filtrlərind ə təmizlənmi ş su pis qoxulardan azad olur, heç bir başqa su təmizləm ə sistemi bunu təmin etmir.

Əks osmos sistemli su filtrləri nədir?

Əks osmos - molekulyar səviyyəd ə su təmizləm ə texnologiyasıdır.
Əks osmos filtrləri su kəmərin ə qoşulur, təmizlənmi ş su öz kranına verilir v ə çirkli su is ə kanalizasiyaya axıdılır. Membranın filtrinin məsamələri 0,0001 mikrondur v ə burdan ancaq suyun molekulu v ə oksigen keç ə bilir, bunun sayəsind ə filtrin çıx ışı nda dadl ı, xeyirli içməli su alınır. Bu suyu qaynatmadan içmək olar.


Production:

Mhsullar:

su filtrleri.

su filtrleri bak ı.

su.

eks osmos su filtrleri.

eks osmos.

return osmosis.

Filters return osmosis.

Filters.

Filters for water.

Filters for water of Baku.

Filters for water Azerbaijan.

Industrial filters for water.

Contact the seller
Su filtrləri
Su filtrləri
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0