Currency AZN
The device for patrol of ACTİVE GUARD buy in Baku
Buy The device for patrol of ACTİVE GUARD
The device for patrol of ACTİVE GUARD

The device for patrol of ACTİVE GUARD

In stock
Price:
400 AZN
Shipping:
Seller
Azerbaijan, Baku
(View map)
+994 
Display phones
Description
Məhsullar/Aktive Guard
Active Guard

Dünyada ilk real zamanda işləyən nəzarət sistemi!

GPRS-ə sasl ı məlumat ötürm ə texnologiyas ı sayəsind ə Active Guard ən qabaqcıl, dünyada növün ə gör ə ilk olan, personalın işinin vaxt ı, yeri v ə nəticələrin ə real zamanda nəzarət etmək imkanın ı verən sistemdir.

Active Guard həmçinin əməkdaşların mobil telefonlar v ə ya qısa-dalğal ı radiolar kimi əlav ə cihazlarla təmin edilməsin ə ehtiyac olmadan onlarla səs əlaqəsinin yaradılmasıdır.

Active Guard oğurluq haqqında xəbərdarlıq cihazların ı əvəz edən birbaşa reaksiya v ə yardım tələb edən situasiyalar haqqında məlumatlandırma sistemidir.

Active Guard dairəvi istiqamətd ə yerl əş dirilmi ş markerlər əsasında əməkda şı yerini müəyyən etmək bacar ığı dır. Müşahid ə proqram təminat ı markerlərin oxunmas ı üçün zaman çərçivələrinin müəyyən edilməsin ə imkan yaradır. Müəyyən edilmi ş vaxt ərzind ə heç bir qeyd aparılmadıqda, müşahid ə stansiyas ı qeyri-düzgünlüklər haqqında məlumatlandırır.

Qoruyucu nəzarət üçün nəzərd ə tutulmu ş Active Guard çox çevik bir sistemdir v ə başqa məqsədlərl ə d ə istifad ə edil ə bilər, məs. giri şə nəzarət v ə identifikasiya, texniki bax ış nəzarət, saxlama v ə icar ə sistemlərin ə nəzarət v ə ya texniki ba ış sistemləri.

Active Guard təhlükəsizlikd ə həqiqi inqilabdır!

Funksiyalar

- Distansion konfiqurasiya - rahat texniki bax ış v ə zamana qənaət

- Ötürülmü ş məlumatın şifrələnməsi - məlumatın ötürülməsinin tam təhlükəsizliyi

- 1000 hadisəyədək yüksək hadis ə buferi gücü - GSM şə bək ə əhatəsi olmayan ərazilərd ə uzun müddət v ə asan istifad ə olunan cihaz

- Sistemin hadis ə tarixçəsi - mümkün problemlərin səbəblərini öyrənmək imkanın ı verən 5000 hadisəyədək məlumat

- Cihazın statusunun öyrənilməsi - sistemi həyata keçirən insan üçün diaqnostik rejim

- Əsas batareyanın boşalmasından sonra batareya qapa ğı nın açılmasının qeyd ə alınmas ı - yüksək anti-təxribat təhlükəsizliyi

- RFİD oxuyucusunun yüksək həssasl ığı - cihazdan istifadənin yüksək rahatl ığı

- Cihazın güclü elektromaqnit sahəy ə məruz qoyulmad ığı halda elektrik dövrəni i şə salan sınaq, yəni, mikrodalğa mən şə li - cihazın daha az sınmas ı, yüksək anti-təxribat təhlükəsizliyi sayəsind ə yüksək etibarlılıq

- Daxil olan SMS in təkrar ötürülməsi - operatora limitin pozulmas ı haqqında SMS in göndərilməsi vasitəsil ə ötürm ə dəyərlərin ə müşahid ə

- Man Down funksiyas ı - istifadəçinin həyatına olan təhlükələr haqqında məlumatlandırma

- Düym ə kombinasiyas ı il ə enerjidən istifadənin azaldılmas ı - bu xüsusiyyət korpusun açılmasına ehtiyac olmadan cihaz ı nəzərd ə tutulmu ş sahələrd ə söndürməy ə imkan verir

- Müasir, 4 solaql ı müasir u-bloksu - təhlükəsiz GSM əlaqəsi

- Rahat proqramlaşdırma/nasazlıqların aradan qaldırılmas ı üçün yuva - computer v ə kabeldən istifad ə edərək tam cihaz konfiqurasiyas ı üçün asan v ə tez üsul

- Bluetooth modulunun əlav ə edilməsi imkan ı - əlav ə aksessuarlar vasitəsil ə sistemi genişləndirməyin mümkünlüyü (qulaqcıqlar, GPS modulu)

- Yeni, daha davaml ı korpus (silicon sıxlaşdırmalar, daha çox bolt, əlav ə zərb ə hopdurucular ı)

Yeni daha yax şı funksionallıq v ə dizayn

Quraşdırılm ış akselerometr

Man Down funksiaysının müəyyən edilməsi - istifadəçinin həyatına təhlük ə haqqında bildiri ş

Yüksək zərbənin müəyyən edilməsi - cihazın da ğı dılmas ı cəhdi haqqında bildiri ş

Konfiqurasiya edil ə bilən vəziyyətləri v ə bucaqıar ı il ə mailliyin müəyyən edilməsi - cihazın vəziyyətinin dəyişdirilməsi haqqında bildiri ş - vəziyyət müəyyən edilmi ş diapazondan çıxdıqda xəbərdarlıq siqnal ı

Formanın optimallaşdırılmas ı

İstifadəd ə daha asan v ə daha davaml ı

Silikon sıxlaşdırma

Korpusda xüsusi oyuğa yerl əş dirilir - daha yax şı davamlılıq v ə sıxlıq üçün

Daha çox əsas vint v ə batareya örtüyünd ə vintlər

Yıxılan zaman qüvvələrin daya yax şı paylanmas ı

Güclü sıxılmadan qorunan klaviatura

6 şok v ə vibrasiya absorbsiyas ı halqalar ı

Üstünlüklər

- Bir çox sahələrd ə qənaətlər: əməkdaşlara nəzarət vaxtına qənaət, sahəd ə proqramlaşdırma avadanl ığı nın aradan qaldırılmasından v ə onun yüklənməsindən nəticələnən vaxt qənaəti, təhlükəsizlik mühafizəçilərinin əməliyyat mərkəzi il ə əlaq ə vasitələrind ə qənaət, oğurluq əleyhin ə sistemlərin dəyərlərind ə qənaət, yerin ə yetirilmi ş vəzifələr ə nəzarət sayəsind ə i şə götürm ə səviyyəsinin opmtimallaşdırılmas ı.

- Nasazlıq haqqında dərhal xəbərdarlıq.

- Dərhal reaksiya vermək imkan ı, bu, işin təhlükəsizliyi v ə keyfiyyətini yüksəltməy ə kömək edir.

Təcrübi baxımdan qeyri-məhdud fəaliyyət diapazonu.

- Asan seçilən v ə zamanla sərbəst dəyişdirilən sayda xidmət göstərilən oxucu v ə nəzarət nöqtəsi.

- Çoxməqsədli Active Guard çoxməqsədli bloklar - yerin ə yetirilmi ş hərəkətlərin qeydiyyatçıs ı, i ş zamanının qeydiyyatçıs ı, oöurluq əleyhin ə distension düyün, şirkətin əməliyyat mərkəzi il ə əlaq ə üçün telefon.

- EYni zamanda sah ə xidmətlərinin sərbəst paylaşdırılmas ı il ə idarəetm ə, nəzarət v ə təhlili mərkəzl əş dirmək bacar ığı.

- Sistemin hazırda mühafiz ə olunan ərazilər, texniki dəstək göstərilən avadanl ığ v ə s. tezlikl ə uyğunlaşdırılma imkan ı.

- Oxuyucunun tam da ğı lmas ı hallarında bel ə məlumatın saxlanmas ı.
- İstənilən növ hava şə raitlərin ə (soyuq, rütubət ə, istiliy ə) dayanıqlılıq.
- İş çilər üçün təhlükəsizlik

- Da ğı tma cəhdlərin ə qar şı dayanıql

Contact the seller
The device for patrol of ACTİVE GUARD
The device for patrol of ACTİVE GUARD
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0